MADMishi_Ghost's Haunting✭

You’ve grown into a fine shinobi. 

Natsume Asako - Tonari no Kaibutsu-kun

Yamaken, from Tonari no Kaibutsu-Kun.
"Why did I have to fall in love with that girl?”
Yamaken x Shizuku. | Requested by jeankirschteinss.

Cute Shizuku